Dzień 1 - WaterFolder Day 2023
Program

Program

Agenda konferencji


W ramach WaterFolder Day 2023 przygotowaliśmy dla Państwa

5 zróżnicowanych tematycznie bloków, które odbędą się wyłącznie stacjonarnie dnia pierwszego. Drugiego dnia zapraszamy na wizyty studyjne.

wtorek, 28 marca 2023

Otwarcie konferencji Blok prawno-formalny Blok GISowy Blok odwodnienia komunikacyjne i kanalizacja deszczowa Blok Zielono-niebieskiej infrastruktury Blok eksploatacyjny
10.00
Otwarcie
10.00 - 10.15
10.15
Wartość wody w projektowaniu
Jacek Zalewski, RetencjaPl
10.15 - 10.45
10.30
10.45
11.00
Prawo wodne
Lucyna Osuch-Chacińska
11.00 - 14.00
Prawo wodnePrzepisy Prawa wodnego z dnia 20 lipca 2017 r. w procesie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do środowiska. W wystąpieniu będzie przedstawione m.in. - jakie zagadnienia reguluje ustawa Prawo wodne, - hydrograficzny podział kraju, - struktura, rola i zadania PGW Wody Polskie, - kompetencje organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami, - jaki jest podział wód, i jak to rzutuje na możliwość odprowadzania do nich wód opadowych lub roztopowych, - czym jest linia brzegu i które grunty pokryte powierzchniowymi wodami płynącymi nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, - rodzaje korzystania z wód, jak właściciel może korzystać z wód na swojej nieruchomości, - na czym polega zmiana stosunków wodnych, - na czym polega różnica między wprowadzaniem ścieków do środowiska a odprowadzaniem do środowiska wód opadowych lub roztopowych, - za jakie usługi wodne, pobierane są opłaty, - cele ochrony wód, cele środowiskowe oraz wykonywanie tej ochrony, - lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz przy wałach przeciwpowodziowych, - czym się różni pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych od pozwolenia na budowę, - kiedy korzystanie z wód prócz pozwolenia wodnoprawnego wymaga zawarcia umowy cywilnoprawnej, - co jest urządzeniem wodnym oraz do jakich obiektów i robót stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, - co wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a co może być realizowane na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego, - czym jest przyrzeczenie wodnoprawne i co ono gwarantuje, - możliwość zmiany pozwolenia wodnoprawnego, - warunki do ograniczenie lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, - kto wstępuje się w prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego a kiedy i na jakich warunkach można przejąć prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, - możliwość przedłużenia czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, - kiedy wygasa pozwolenie wodnoprawne, - jakie obowiązki mogą być nałożone na zakład po zakończeniu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
Zastosowanie QGIS w odwodnieniach
Michał Brzezinka, DataGIS.pl Technologie Geoinformacyjne
11.00 - 13.00
Zastosowanie QGIS w odwodnieniachTematyka warsztatów skoncentrowana jest na analizie terenu i modelowaniu spływu wody w środowisku QGIS. Poruszony zostanie temat analizy ukształtowania terenu jako podstawowego czynnika kształtującego przemieszczanie się wód opadowych. W tym celu stosowany jest cyfrowy model wysokości (ang. DEM, digital elevation model) i jego pochodne (m.in. nachylenie, ekspozycja, indeks wilgotności itp.). DEM odgrywa istotną rolę w modelowaniu procesów hydrologicznych ze względu na wzajemne związki płynącej wody i ukształtowania terenu. Znajduje zastosowanie m.in. w zakresie analizy formowania i określania kierunków spływu wód deszczowych oraz identyfikacji i charakterystyki obszarów zlewni. W środowisku QGIS zaimplementowano wiele narzędzi możliwych do wykorzystania w tego rodzaju działaniach. Ich prawidłowe wykorzystanie umożliwia uzyskanie kompleksowych rozwiązań, pożądanych z puntu widzenia odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych.
Przywracamy wodę ulicom Poznania - częściowe retencjonowanie wód opadowych w ramach budowy torowisk tramwajowych oraz rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastrukturyPrezentacja w zakresie zielonych torowisk oraz retencjonowania wód opadowych na obszarze Miasta Poznania. TORMEL - Retencjonowanie wody w torowiskach tramwajowych AQUANET RETENCJA – Rozwiązania projektowe na przykładzie ul. Kościelnej w Poznaniu
Ekosystem jako podstawa projektowania zielonej infrastruktury
Joanna Rayss, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
11.00 - 11.30
Ekosystem jako podstawa projektowania zielonej infrastrukturyEkosystemy są podstawą funkcjonowania życia na naszej planecie. Niestety fakt ten nie znajduje odzwierciedlenia nie tylko w naszej działalności budowlanej, inwestycyjnej czy rolniczej, lecz nawet w tej nakierowanej na przyrodę jak tworzenie miejskich parków i zieleńców. Owszem coraz częściej zwracamy uwagę na poszczególne elementy ekosystemów, jednak jest to podejście wyrywkowe. Ekosystem, w ujęciu całościowym jako podmiot i metoda projektowania jest nadal zjawiskiem pomijanym. W ten sposób przytaczane w wielu dyskusjach usługi, które ekosystemy mogą świadczyć sprowadzane są do funkcjonalności pojedynczych elementów ekosystemów. Takim przykładem może być kwestia biosekwestracji CO2, czy retencji spływu wody opadowej. Zielona infrastruktura jest tym zjawiskiem z pogranicza inżynierii i środowiska, które o ekosystemy oparte być powinno i nie jest to tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać.
Zastosowanie elementów z topionego bazaltu w sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w sieciach kanalizacji deszczowych
Wojciech Kozłowski, Eutit Polska
11.00 - 11.30
11.15
11.30
Projektowanie systemów odwodnienia linii kolejowych dużych prędkości
Katarzyna Michałek, CPK
11.30 - 12.00
Projektowanie systemów odwodnienia linii kolejowych dużych prędkościStandardy Techniczne szczegółowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego – wytyczne projektowania. Tom I.3 Droga szynowa – odwodnienie układu torowego.
Wytyczne dla zagospodarowania wód opadowych w warunkach zmieniającego się klimatu
dr Wojciech Szpakowski, Piotr Doliński, Małgorzata Rauland, Gdańskie Wody
11.30 - 12.00
Wytyczne dla zagospodarowania wód opadowych w warunkach zmieniającego się klimatuW Gdańsku zagospodarowanie wód opadowych składa się z trzech poziomów zarządzania: poziom I obejmuje pojedyncze budynki lub ich zespoły w ramach jednego zamierzenia architektonicznego. Poziom II to system miejski, opierający się na budowlach hydrotechnicznych IV klasy oraz zamkniętych i otwartych systemach retencji ulicznej. Ostatni to zarządzanie kryzysowe. Podczas warsztatu pracownicy spółki Gdańskie Wody omówią wytyczne dla zagospodarowania wód na dwóch pierwszych poziomach. To zasady, które pozwalają tworzyć zielone przestrzenie wzmacniające odporność Gdańska na zmiany klimatu. Mówi się, że to najbardziej rygorystyczne wytyczne w całej Polsce — przyjdź i poznaj wytyczne do zakładania zielonej retencji.
Projektowanie i eksploatacja pomp w aspekcie optymalizacji energii
Tomasz Baran, GRUNDFOS
11.30 - 12.15
Projektowanie i eksploatacja pomp w aspekcie optymalizacji energiiPodczas warsztatów zostaną zaprezentowane najnowocześniejsze rozwiązania dostępne w ofercie firmy Grundfos optymalizujące zużycie energii elektrycznej oraz pracę pompowni ścieków deszczowych jak i sanitarnych. Podczas warsztatów przedstawimy najważniejsze informacje, które pozwolą w szerszy sposób spojrzeć na układy sterowania, dla istniejących jak i nowo projektowanych układów przepompowni ścieków. Proponowane rozwiązania Grundfos podeprzemy przykładami realizacji jakie zostały wdrożone u naszych klientów na terenie Polski.
11.45
12.00
Kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej dla inwestycji infrastrukturalnych
Maciej Pawlak, HAURATON
12.00 - 13.00
Kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej dla inwestycji infrastrukturalnychZagospodarowanie wody opadowej zaczyna się od odpowiednio zaprojektowanego systemu odwadniającego. Dla obszarów o zwiększonym natężeniu ruchu i wysokich obciążeniach, jakimi są najczęściej inwestycje infrastrukturalne, wymagana jest dokładna analiza i dobór właściwych rozwiązań, które wpłyną na komfort korzystania z danego obiektu, a także na bezpieczeństwo użytkowników . Nie możemy jednak zapomnieć o zagospodarowaniu zebranej wody deszczowej. Dlatego dopiero kompleksowe podejście obejmujące systemy podczyszczające, retencyjne i rozsączające, pozwala zadbać zarówno o bezpieczeństwo użytkowników, ale także środowiska naturalnego. Jesteśmy ekspertami w doborze rozwiązań dla wielowymiarowego zarządzania wodą deszczową. Oferujemy pomoc projektowaniu i doborze systemów, dlatego podczas tegorocznej edycji Water Folder Day zapraszamy na warsztat, podczas którego podzielimy się wiedząca temat zastosowania najlepszych rozwiązań dla Twojego projektu. Warsztat poprowadzi Maciej Pawlak - Kierownik Działu Technicznego w HAURATON Polska. Pracujesz aktualnie nad projektem systemów odwadniających? Po warsztacie będziemy do dyspozycji przy naszym stoisku, gdzie uzyskasz pomoc w przygotowaniu projektu. Zapraszamy na bezpłatną konsultację!
Woda deszczowa to źródło zieleni dla miasta - inteligentne zarządzanie od dachu do zbiornika Wavin TreeTank
Agnieszka Wrzesińska, Wavin
12.00 - 12.45
Woda deszczowa to źródło zieleni dla miasta - inteligentne zarządzanie od dachu do zbiornika Wavin TreeTankNa warsztatach przedstawimy sposoby retencji wody na dachach zielonych wraz z elementami do zdalnego sterownia poziomem wody magazynowanej na dachu, zapewniający: rzeczywisty wgląd w wydajność każdego posiadanego dachu, możliwość dostosowania i sprawdzenia wydajności magazynowej dachu, możliwość bezpiecznego pomiaru i zaplanowania jaką część opadu można retencjonować a jaką odprowadzić. W czasie warsztatów postaramy się przedstawić także najważniejsze wskazówki wymiarowania zbiorników antykompresyjnych - Wavin TreeTank – służących do kształtowania rozwoju korzeni bezpiecznego dla okalającej drzewa infrastruktury .
12.15
Bezwykopowa renowacja kanalizacji grawitacyjnej - wsparcie projektowania z zastosowaniem kalkulatora doboru metody i materiału - korzyści eksploatacyjne i wykonawcze
Mariusz Iwanejko, Andrzej Świątek, Blejkan
12.15 - 13.00
Bezwykopowa renowacja kanalizacji grawitacyjnej - wsparcie projektowania z zastosowaniem kalkulatora doboru metody i materiału - korzyści eksploatacyjne i wykonawczeW głównej części prezentacji zostanie przedstawione po raz pierwszy – unikatowe narzędzie KALKULATOR doboru wykładzin CIPP do bezwykopowej renowacji istniejących przewodów kanalizacji grawitacyjnej, zarówno sanitarnej, jak i ogólnospławnej oraz deszczowej w oparciu o program Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa). KALKULATOR jest przeznaczony jako narzędzie wsparcia dla projektantów, zamawiających i zarządców sieci kanalizacyjnej wskazując korzyści wynikające z zastosowania wykładzin /rękawów/ CIPP w ujęciu poprawy warunków wytrzymałościowych oraz hydraulicznych. I odpowiada na pytanie o ile wzrośnie potencjalna zlewnia [%] lub ilość odbiorców ścieków (RLM] po renowacji. A jednocześnie KALKULATOR wskaże jakie materiały, o jakich podstawowych parametrach technicznych należy w konkretnych przypadkach zastosować. Wszystko w oparciu o wykładziny rękawowe CIPP produkowane przez wiodącego polskiego producenta – firmę POliner Sp. z o.o. www.poliner.eu_ Podczas wystąpienia zostanie skrótowo przekazana informacja na temat bezwykopowych metod renowacji kanalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem metody wykładziny rękawowej utwardzanej na miejscu CIPP. Prezentacja prowadzona będzie przez doświadczonych inżynierów reprezentujących jedną z czołowych firm wykonawczych branży bezwykopowej w Europie – polską firmę Blejkan S.A. www.blejkan.pl
12.30
12.45
Projektowanie zielono-niebieskich rozwiązań w oparciu o narzędzia na WaterFolder.com - studia przypadków
Renata Woźniak-Vecchie, Adam Stępkowski, RetencjaPl
12.45 - 13.15
Projektowanie zielono-niebieskich rozwiązań w oparciu o narzędzia na WaterFolder.com - studia przypadkówZapraszamy na nasz wykład, gdzie dowiesz się, jak WaterFolder ułatwia wdrażanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) na terenach miejskich. Dzięki bibliotece predefiniowanych rozwiązań, narzędziom do wizualizacji oraz interfejsowi umożliwiającemu łatwe eksplorowanie różnych scenariuszy projektowych, platforma stanowi przełom dla architektów, inżynierów i urbanistów, którzy pragną tworzyć bardziej zrównoważone i odporne na zmiany klimatu przestrzenie miejskie. WaterFolder to również rozwiązania dedykowane dla konkretnych miast umożliwiające dobór błękitno-zielonych rozwiązań dopasowanych do lokalnych potrzeb. Opowiemy na co zwracać uwagę podczas pracy na platformie i pokażemy krok po kroku konkretne przykłady.
13.00
Zastosowanie dronów do inżynierii wodnej - batymetria zbiorników
Anna Sosnowska, Politechnika Warszawska; Tomasz Lewicki, WaterSurveyTech
13.00 - 13.30
Zastosowanie dronów do inżynierii wodnej - batymetria zbiornikówPrezentacja będzie przybliżała możliwości zastosowania dronów latających w badaniach fotogrametrycznych, batymetrycznych i w skaningu różnego rodzaju cieków i zbiorników wodnych. Druga część prezentacji będzie dotyczyła dronów pływających i ich zastosowania do badań batymetrii i parametrów przepływu.
Wybrane zagadnienia odwodnienia infrastruktury drogowej
prof. Janusz Bohatkiewicz
13.00 - 13.30
Wybrane zagadnienia odwodnienia infrastruktury drogowejW ramach prezentacji zostaną przedstawione podstawowe problemy związane z odwodnieniem dróg i ulic w kontekście nowego systemu przepisów technicznych jaki został wprowadzony w 2022 roku w drogownictwie i mostownictwie. Zostaną także podane informacje o zmianach w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym warunków technicznych dla dróg publicznych. Omówione zostaną także najnowsze materiały Ministerstwa Infrastruktury, tj. Wytycznych projektowania, realizacji i utrzymania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-71-1,2). Część wystąpienia będzie poświęcona zanieczyszczeniom wód pochodzącym z dróg.
Spłukiwanie zbiorników retencyjnych z wykorzystaniem energii spiętrzonej wody. Jak ograniczyć koszty eksploatacyjne
Paweł Meissner, Meva-Pol
13.00 - 13.45
Spłukiwanie zbiorników retencyjnych z wykorzystaniem energii spiętrzonej wody. Jak ograniczyć koszty eksploatacyjneStajemy dziś przed wyzwaniem budowy i eksploatacji dużej ilości zbiorników retencyjnych. Eksploatacja rozproszonej infrastruktury wiąże się z dużym kosztem. Dzięki dobrze dobranym systemom koszt i kłopoty eksploatacyjne możemy ograniczyć do minimum. Podczas warsztatu opowiemy dlaczego spłukujemy zbiorniki. Omówimy też różnice w dostępnych rozwiązaniach spłukiwania zbiorników retencyjnych i buforowych ze szczególnym uwzględnieniem całkowitego kosztu użytkowania. Zaproponujemy spojrzenie z perspektywy użytkownika z uwzględnieniem kosztu środowiskowego .
13.15
Znaczenie łąk kwietnych w oczyszczaniu i retencji wody oraz ich wykorzystanie w zielono-niebieskiej infrastrukturze
Karol Podyma, Jacek Kazimierczak, Łąki Kwietne
13.15 - 13.45
Znaczenie łąk kwietnych w oczyszczaniu i retencji wody oraz ich wykorzystanie w zielono-niebieskiej infrastrukturzeŁąki kwietne to wspaniały przykład rozwiązań inspirowanych naturą (Nature Based Solutions). Wielopoziomowa struktura i mnogość różnych gatunków roślin sprawią, że można je z powodzeniem wykorzystywać jako element zielonych dachów, ogrodów deszczowych lub sztucznych terenów podmokłych. Dzięki rozbudowanym systemom korzeniowym i bujnym częściom nadziemnym są w stanie zminimalizować szkodliwe spływy poprzez pochłanianie wody deszczowej, zmniejszyć ryzyko powodzi czy chronić środowisko oczyszczając wodę ze szkodliwych substancji. Nieprzeceniony jest też ich pozytywny wpływ na bioróżnorodność, stając się miejscem do życia dla wielu gatunków owadów i innych zwierząt. Jednym z przykładów innowacyjnych działań wspierających bioróżnorodność i retencję wody jest zakładanie filtrów bagiennych oraz pól filtracyjnych o przepływach pionowych w technologiach oczyszczania ścieków, oraz retencji w gruncie. W najbliższym czasie należy spodziewać się realizacji wielu projektów wspomagających bioróżnorodność poprzez tworzone przez człowieka sztuczne ekosystemy o zmiennym poziomie wód w gruncie, które będą symulować fluktuacje na półnaturalnych łąkach zmiennowilgotnych i torfowiskach niskich. Ich nieodłącznym elementem jest odpowiednio dobrana roślinność. O tym, jak funkcjonują wspomniane rozwiązania i jak odpowiednio dobierać do nich gatunki roślin opowiemy w trakcie naszego warsztatu. Zapraszamy.
13.30
Process matters - 1D-2D modeling of drainage systems
Hannes Bjorninen, Fluidit
13.30 - 14.15
Process matters - 1D-2D modeling of drainage systemsStormwater modeling should be fast, fun, and approachable while not sacrificing the level of detail. In this workshop, you will learn how to progress from detailed 1D stormwater system models to dynamic 1D-2D urban flood analysis with a minimum effort. You will also learn quick ways to create stormwater management scenarios, and compare the impacts to stormwater networks and overland flooding. Fluidit is a Finnish software specialist developing cutting-edge urban water system simulation and data analytics tools.
Znaczenie poprawnego doboru pompowni deszczowych w rozwiązaniach retencyjnych
Mariusz Cytowski, Ecol-Unicon
13.30 - 14.15
Znaczenie poprawnego doboru pompowni deszczowych w rozwiązaniach retencyjnychJeszcze kilka lat temu pompownie wód deszczowych były rzadko realizowanymi inwestycjami, projektowanie kanałów deszczowych odbywało się w zasadzie zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu możliwie najkrótszą drogą do odbiornika, co z inżynierskiego punktu widzenia było rozwiązaniem bardzo dobrym. Jednak zmiany klimatu, coraz częściej występujące deszcze nawalne oraz duży rozwój infrastruktury postawiły zupełnie nowe wyzwania i zweryfikowały stary model projektowania kanalizacji deszczowej. Stąd coraz częściej stosowane pompownie deszczowe. To skuteczne rozwiązanie problemów związanych z przegłębianiem kolektorów w grawitacyjnych systemach kanalizacji deszczowej. Sprawdzają się zwłaszcza w przypadku niekorzystnego ukształtowania terenu oraz trudnych warunków gruntowo-wodnych. Szybki rozwój tego produktu, doprowadził Ecol-Unicon do wypracowania wysokiego standardu projektowo-doborowego, co będzie tematem naszego spotkania.
13.45
Edukacyjny ogród deszczowy - jak przekuć projekt we współdziałanie?
Barbara Surmacz-Dobrowolska, Judyta Łuczyńska, Fundacja Sendzimira
13.45 - 14.15
Edukacyjny ogród deszczowy - jak przekuć projekt we współdziałanie?Czy ogród deszczowy to tylko element systemu gospodarowania wodą opadową? Czy projektując i tworząc błękitno-zieloną infrastrukturę możemy w sposób angażujący i efektywny edukować o zmianie klimatu? Czy tak ważne dla adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu działania muszą być oddzielnymi procesami? Podczas warsztatu opowiemy o tym, jak dzięki włączeniu różnych interesariuszy inwestycja i partycypacja stają się komplementarne, zyskując przy tym nową jakość. Wspólnie zastanowimy się w jakim celu podejmuje się działania włączające i jak mogą wyglądać projekty partycypacyjne oraz w jaki sposób angażować lokalną społeczność do współpracy. Na przykładzie działań realizowanych przez Fundację Sendzimira zaprezentujemy dobre praktyki partycypacyjnego projektowania i współtworzenia błękitno-zielonej infrastruktury w lokalnej skali.
GISHUB - zarządzaj siecią w aplikacji
Maciej Skórczewski, RetencjaPl
13.45 - 14.15
GISHUB - zarządzaj siecią w aplikacjiGishub – zarządzaj siecią w aplikacji! Zarządzasz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną? Twoja sieć nie jest w pełni zinwentaryzowana? Przydałoby się nowoczesne rozwiązanie, które ułatwi zaplanowanie prac serwisowych? Zapraszamy na prezentację podczas której zaprezentujemy, łatwe, proste w użyciu i przystępne narzędzie, które ułatwi Twoją prace. Aplikacja pozwoli Ci na stworzenie jednolitej bazy danych , oszczędzi Ci czas i będziesz miał do niej zawsze wygodny dostęp przez przeglądarkę i aplikację mobilną. Dowiedz się więcej podczas spotkania.
14.00
14.15
Lunch
14.15 - 15.00
Lunch
14.15 - 15.00
Lunch
14.15 - 15.00
Lunch
14.15 - 15.00
Lunch
14.15 - 15.00
Lunch
14.15 - 15.00
14.30
14.45
15.00
WaterFolder - nowa jakość projektowania
prof. Paweł Licznar, RetencjaPL
15.00 - 15.40
15.15
15.30
15.45
Jak podnosić bezpieczeństwo w biurze projektowym?
Olaf Leśniak, Alterity
15.45 - 16.00
Jak podnosić bezpieczeństwo w biurze projektowym?Definiowanie potrzeb i ról w zakresie cyberbezpieczeństwa; Podstawowe rozwiązania do wprowadzenia od zaraz; Praca hybrydowa a cyberbezpieczeństwo; Urządzenia mobilne a bezpieczeństwo informacji.
Obalanie mitów i odkrywanie innowacji w zrównoważonych i tradycyjnych systemach odwadniających
Mike Reeves, Autodesk; Tomasz Musialik, MAT
15.45 - 16.30
Obalanie mitów i odkrywanie innowacji w zrównoważonych i tradycyjnych systemach odwadniających Wprowadzenie (20 min English) II. Wyzwania i mity związane z ograniczeniami SuDS. Discuss common misconceptions about SuDS, such as cost, maintenance, and aesthetic concerns. Talk about the challenges of implementing SuDS, including regulatory and planning constraints, lack of public awareness, and design complexities Provide real-life examples of successful SuDS projects that have overcome these challenges and debunked these myths III. Najnowsze innowacje w SuDS i projektowaniu odwodnień (25 min w języku polskim) Wprowadzenie najnowszych innowacji w SuDS i projektowaniu drenażu Dyskusja na temat korzyści płynących z tych ostatnich innowacji IV. Q&A
Jak w optymalny sposób dobrać zbiorniki retencyjne PEHD i przewody grawitacyjne?
Aleksandra Przybycień, Uponor Infra
15.45 - 16.30
Jak w optymalny sposób dobrać zbiorniki retencyjne PEHD i przewody grawitacyjne?Prezentacja dotyczyć będzie kalkulatorów doboru zbiorników retencyjnych oraz przewodów grawitacyjnych z PEHD przygotowanych przez firmę Uponor Infra. Krok po kroku pokażemy jak korzystać z tych narzędzi aby w prosty, poprawny i optymalny sposób dobrać parametry projektowanych rurociągów i zbiorników.
Interaktywne zarządzanie wodą w mieście - praktyczne zastosowanie SCALGO Live w hydrologii miejskiej
Michał Pancewicz
15.45 - 17.45
Interaktywne zarządzanie wodą w mieście - praktyczne zastosowanie SCALGO Live w hydrologii miejskiejW trakcie szkolenia, dowiesz się w jak łatwy i intuicyjny sposób: • identyfikować zlewnie spływu powierzchniowego za pomocą jednego kliknięcia, • określać objętości spływu powierzchniowego, • identyfikować potencjalne miejsca zagrożenia powodziowego, a także w jak prosty sposób testować rozwiązania mitygujące i retencjonujące na wczesnym etapie planowania, wspierając proces decyzyjny i koncepcyjny. Poznasz interaktywne narzędzia do kształtowania terenu, które pozwolą Ci jeszcze lepiej dostosować rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury do istniejących wyzwań klimatycznych, a także jak uwzględnić współczynniki spływu powierzchniowego w swoich analizach. SCALGO Live to innowacyjna i interaktywna platforma internetowa służąca do planowania przestrzennego i zarządzania gospodarką wodną, wykorzystywana przez ponad 18 000 użytkowników w 9 krajach.
Regulacja przepływu na sieci deszczowej
Anna Kułacka, RetencjaPl Szymon Mielczarek, Ecol-Unicon
15.45 - 16.15
Regulacja przepływu na sieci deszczowejWarsztaty będą poświęcone teoretycznym zagadnieniom oraz prezentacji kalkulatora doborowego regulatorów przepływu na platformie Water Folder. Został on stworzony z myślą o usprawnieniu pracy projektantów systemów kanalizacji deszczowej. Podczas pierwszej części warsztatów poruszone zostaną następujące tematy: · Możliwości zastosowania regulatorów. · Dlaczego regulatory wirowe są bardziej korzystnym rozwiązaniem? · Określanie wydatku dla regulatora. · Sposób wyznaczania wartości wysokości piętrzenia przed regulatorem. Duga część warsztatów obejmuje prezentację kalkulatora doborowego: · Przedstawienie kolejnych kroków dokonywania doboru na platformie · Zapoznanie z funkcjami panelu użytkownika · Dokonanie przykładowego doboru regulatora przepływu.
16.00
Zmiany w prawie Unii Europejskiej mające wpływ na gospodarkę wodną
Klara Ramm, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
16.00 - 16.30
16.15
Uniqueness of technology,  how autonomous drones will become the standard for underground inspections in the near future - prezentacja w języku angielskim
Fran Espada, Hovering Solutions
16.15 - 16.30
16.30
Wymagania formalno-prawne i normalizacyjne w projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodną
Piotr Falkowski, Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych
16.30 - 17.00
Wymagania formalno-prawne i normalizacyjne w projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodnąWymagania formalno-prawne i normalizacyjne w projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodną""Realizacja procesu inwestycyjnego wymaga od inżyniera budownictwa nie tylko wiedzy technicznej, ale również podstawy prawnej podejmowanych działań na etapie zarówno projektowania, wykonawstwa jak i eksploatacji. Podstawą jest tutaj Prawo Budowlane oraz Prawo Wodne, które w ostatnim czasie przechodzą szereg zmian, aktualizacji i dostosowania do panujących realiów. Nie mniej ważną jest ustawa o wyrobach budowlanych oraz przedmiotowe normy i krajowe oceny techniczne. W ostatnim czasie międzynarodowe organizacje normalizacyjne (CEN, ISO)  podjęły decyzję o unifikacji norm, aby ograniczyć ich ilość, aby ich treść była bardziej zrozumiała. Jak się sprawnie poruszać w gąszczu starych i nowych przepisów prawa i norm? Czego powinniśmy wymagać akceptując proponowane wyroby budowlane lub rozwiązania techniczne? Na jakie nowe lub aktualizowane dokumenty normatywne powinniśmy zwrócić szczególną uwagę
Scaning laserowy 3 D i inne metody cyfrowego przechwytywania rzeczywistości w pracy projektanta
Jakub Kałaska
16.30 - 17.00
Scaning laserowy 3 D i inne metody cyfrowego przechwytywania rzeczywistości w pracy projektantaWykład przedstawi Państwu korzyści i nowe możliwości wynikające z zastosowania pomiarów 3D przy pracach projektowych, zarządzaniu środowiskiem i infrastrukturą. Opiszemy najważniejsze metody pozyskania chmur punktów i produkty pochodne, które możemy z nich otrzymać.
Proste dobory zbiorników retencyjnych GRP
Adam Żeligowski, Amiblu Poland
16.30 - 17.15
Proste dobory zbiorników retencyjnych GRPWarsztaty mające na celu przedstawienie komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie różnorodnych zbiorników retencyjnych z materiału GRP firmy Amiblu Poland na konkretnych przykładach. Ponad przeciętne możliwości materiału GRP - przedstawienie najciekawszych realizacji retencji z wykorzystaniem rur Amiblu w infrastrukturze miejskiej.
Oprogramowanie ArcGIS - od projektowania do zarządzania inwestycją
Emilia Borecka, Dominika Binięda, esri Polska
16.30 - 17.30
Oprogramowanie ArcGIS - od projektowania do zarządzania inwestycjąWarsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom oprogramowania ArcGIS do zadań terenowych oraz przykładowych wdrożeń, jak wykorzystać oprogramowanie na różnych etapach prac inwestycyjnych. ArcGIS oferuje szereg programów, które są skuteczne na etapie planowania, monitorowania oraz kontrolowania procesów budowy. Umożliwiają prace terenowe, na każdym jego etapie, w tym także pozyskiwanie produktów 2D i 3D z dronów, nadzorowanie prac zespołu oraz natychmiastowe zgłaszanie usterek czy wykonywanie pomiarów w terenie za pomocą urządzeń mobilnych. Oprogramowanie ArcGIS zapewnia pełną kompatybilność danych na każdym etapie inwestycji.
16.45
17.00
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta
Marek Salomon
17.00 - 17.30
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektantaUbezpieczenie obowiązkowe - podstawy prawne i zakres ochrony; Ubezpieczenie dobrowolne - podstawy prawne i zakres ochrony; Różnice pomiędzy ubezpieczeniem obowiązkowym a dobrowolnym; Przykłady szkód i roszczeń
17.15
Retencja wielkośrednicowa z rur kompozytowych GRP w ściśle zurbanizowanych obszarach miejskich
Marek Czapla, Duko Inżynieria
17.15 - 18.00
Retencja wielkośrednicowa z rur kompozytowych GRP w ściśle zurbanizowanych obszarach miejskichObecnie nikogo nie trzeba przekonywać, że retencjonowanie wód opadowych szczególnie w obszarach wielkomiejskich jest koniecznością, zresztą na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących różne rozwiązania dotyczące zarówno materiału z jakiego są wykonywane same zbiorniki, jak też ich różnej funkcjonalności - wstępne podczyszczenie, regulowany wypływ, rozsączanie lub też przetrzymywanie pewnej ilości wód deszczowych, tak, aby zapewnić możliwość nawadniania terenów zielonych w najbliższej okolicy w okresie suchym, kiedy nie można liczyć na naturalne opady. Duko Inżynieria przedstawi tego typu kompleksowe rozwiązania funkcjonalne w szeroko rozumianym programie retencji wód deszczowych na przykładzie projektów już wykonanych, bądź będących aktualnie wykonywanych, jak też, takich, które niedługo wejdą do realizacji. Oferta naszej firmy obejmuje rury i kształtki i zbiorniki GRP o przekroju kołowym i niekołowym do średnicy 4000 mm. Zbiorniki dodatkowo mogą być wyposażone w urządzenia do regulacji przepływu i kontroli poziomu ścieków. Ponadto zwrócimy Państwa uwagę na pewne cechy materiałów kompozytowych, które wyróżniają je spośród innych tworzyw sztucznych i pozwalają myśleć o trwałości tego typu inwestycji w okresie następnych 100 – 150 lat.
17.30
Własność systemów odwodnienia
Katarzyna Zięba, DS LEX
17.30 - 18.00
Wide-scale deployment of sewer level and flow sensors
Steve Cooper, UDLIVE
17.30 - 18.00
Wide-scale deployment of sewer level and flow sensorsScale up wastewater technology UDlive talks about the challenges of large scale deployments of sensors for pollution (blockage and overflow) detection. Hear about how we started out, our experiences, challenges and the problems we solved to make this type of project possible.
17.45
18.00
Oficjalne zakończenie i zaproszenie na networking na Polsat Plus Arenie Gdańsk
18.00 - 18.10

Otwarcie konferencji

 • Otwarcie
  10.00 - 10.15
 • Wartość wody w projektowaniu
  10.15 - 10.45
 • Lunch
  14.15 - 15.00
 • WaterFolder - nowa jakość projektowania
  15.00 - 15.40
 • Oficjalne zakończenie i zaproszenie na networking na Polsat Plus Arenie Gdańsk
  18.00 - 18.10

Blok prawno-formalny

 • Prawo wodne
  11.00 - 14.00
 • Lunch
  14.15 - 15.00
 • Jak podnosić bezpieczeństwo w biurze projektowym?
  15.45 - 16.00
 • Zmiany w prawie Unii Europejskiej mające wpływ na gospodarkę wodną
  16.00 - 16.30
 • Wymagania formalno-prawne i normalizacyjne w projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodną
  16.30 - 17.00
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta
  17.00 - 17.30
 • Własność systemów odwodnienia
  17.30 - 18.00

Blok GISowy

 • Zastosowanie QGIS w odwodnieniach
  11.00 - 13.00
 • Zastosowanie dronów do inżynierii wodnej - batymetria zbiorników
  13.00 - 13.30
 • Process matters - 1D-2D modeling of drainage systems
  13.30 - 14.15
 • Lunch
  14.15 - 15.00
 • Obalanie mitów i odkrywanie innowacji w zrównoważonych i tradycyjnych systemach odwadniających
  15.45 - 16.30
 • Scaning laserowy 3 D i inne metody cyfrowego przechwytywania rzeczywistości w pracy projektanta
  16.30 - 17.00

Blok odwodnienia komunikacyjne i kanalizacja deszczowa

Blok Zielono-niebieskiej infrastruktury

 • Ekosystem jako podstawa projektowania zielonej infrastruktury
  11.00 - 11.30
 • Wytyczne dla zagospodarowania wód opadowych w warunkach zmieniającego się klimatu
  11.30 - 12.00
 • Woda deszczowa to źródło zieleni dla miasta - inteligentne zarządzanie od dachu do zbiornika Wavin TreeTank
  12.00 - 12.45
 • Projektowanie zielono-niebieskich rozwiązań w oparciu o narzędzia na WaterFolder.com - studia przypadków
  12.45 - 13.15
 • Znaczenie łąk kwietnych w oczyszczaniu i retencji wody oraz ich wykorzystanie w zielono-niebieskiej infrastrukturze
  13.15 - 13.45
 • Edukacyjny ogród deszczowy - jak przekuć projekt we współdziałanie?
  13.45 - 14.15
 • Lunch
  14.15 - 15.00
 • Interaktywne zarządzanie wodą w mieście - praktyczne zastosowanie SCALGO Live w hydrologii miejskiej
  15.45 - 17.45

Blok eksploatacyjny

 • Zastosowanie elementów z topionego bazaltu w sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w sieciach kanalizacji deszczowych
  11.00 - 11.30
 • Projektowanie i eksploatacja pomp w aspekcie optymalizacji energii
  11.30 - 12.15
 • Bezwykopowa renowacja kanalizacji grawitacyjnej - wsparcie projektowania z zastosowaniem kalkulatora doboru metody i materiału - korzyści eksploatacyjne i wykonawcze
  12.15 - 13.00
 • Spłukiwanie zbiorników retencyjnych z wykorzystaniem energii spiętrzonej wody. Jak ograniczyć koszty eksploatacyjne
  13.00 - 13.45
 • GISHUB - zarządzaj siecią w aplikacji
  13.45 - 14.15
 • Lunch
  14.15 - 15.00
 • Regulacja przepływu na sieci deszczowej
  15.45 - 16.15
 • Uniqueness of technology,  how autonomous drones will become the standard for underground inspections in the near future - prezentacja w języku angielskim
  16.15 - 16.30
 • Oprogramowanie ArcGIS - od projektowania do zarządzania inwestycją
  16.30 - 17.30
 • Wide-scale deployment of sewer level and flow sensors
  17.30 - 18.00
No events available!
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian programu

Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Polska Izba Inżynierów Budownictwa Politechnika Gdańska Izba Gospodarcza WODOCIĄGI POLSKIE GDAŃSKA FUNDACJA WODY STOWARZYSZENIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Patronat honorowy

Akademia projektanta Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Teraz Srodowisko rynek instalacyjny wydawnictwo inżynieria PRZEGLĄD KOMUNALNY Ekoguru Wyborcza Wodne sprawy 2K Technologie

Patronat medialny