Dr Szymon Mielczarek - WaterFolder Day 2023

Dr Szymon Mielczarek

Dr Szymon Mielczarek

Ecol-Unicon


Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymał w 2018 roku na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy pt. „Metodyka wymiarowania wirowych regulatorów przepływu cieczy”.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, badaniem, certyfikacją oraz wdrażaniem na rynek wyrobów budowlanych produktów przeznaczonych do systemów kanalizacyjnych.

Jest autorem lub współautorem artykułów naukowych, a także twórcą lub współtwórcą wynalazków objętych patentem oraz przemysłowych wzorów użytkowych.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych.

Główny obszar jego zainteresowań naukowych dotyczy funkcjonowania systemów kanalizacyjnych, retencjonowania oraz zagospodarowywania wód opadowych, a także rozwiązań technicznych ograniczających zanieczyszczenie środowiska wodami opadowymi odprowadzanymi z terenów zurbanizowanych.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny