Prof. Marian Kwietniewski - WaterFolder Day 2023

Prof. Marian Kwietniewski

Prof. Marian Kwietniewski

Politechnika Warszawska


Prof. Marian Kwietniewski jest profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Jest także v-ce przewodniczącym Rady Ekspertów przy MPWiK w Warszawie.

Pełni również funkcje przewodniczącego Sekcji „Inżynieria Sanitarna” w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz wiceprzewodniczącego tego komitetu. Jest ponadto członkiem wielu organizacji naukowych i technicznych w tym m in International Water Assocation, PZiTS. Mocno angażuje się w organizację konferencji i szkoleń dla pracowników firm wodociągowych, pełniąc jednocześnie funkcje przewodniczącego lub członka komitetów naukowych wielu konferencji. Jest członkiem i rzeczoznawcą PZiTS, a także rzeczoznawcą MŚ,ZNiL.

W ramach działalności naukowej i inżynierskiej zajmuje się oceną awaryjności, niezawodności i ryzyka systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, oceną i doborem materiałów do budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, planowaniem i wdrażaniem systemów monitorowania układów dystrybucji wody i sieci kanalizacyjnych, rozwojem i wdrażaniem systemów typu GIS i Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. Prowadzi również badania wpływu materiałów na jakość wody w sieciach wodociągowych.

Jest autorem lub współautorem ponad 160 opublikowanych prac naukowych oraz ponad 120 prac nie opublikowanych (projekty nauk-badawcze i badawczo-rozwojowe we współpracy w „przemysłem”, ekspertyzy, opinie itp.). Wypromował 4 doktorów i jest opiekunem 3 kolejnych.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny