Prof. Janusz Łomotowski - WaterFolder Day 2023

Prof. Janusz Łomotowski

Prof. Janusz Łomotowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, specjalista z zakresu technologia wody i ścieków, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym systemów odwodniania obszarów zurbanizowanych.

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a w latach 2000-2013 również Politechniki Świętokrzyskiej. W latach 1983-1993 pracował w biurach projektowych. Współautor ponad 100 zrealizowanych projektów technologicznych wiejskich stacji uzdatniania wody. W latach 1987-1989 prowadził badania pilotowe i rozruchy technologiczne pierwszych w Polsce w pełni zautomatyzowanych kontenerowych stacji uzdatniania wody typu AKSUW 20 i AKSUW 60. Współautor nowatorskich rozwiązań infiltracji wód i ścieków do gruntu.

Autor lub współautor ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych, w tym podręcznika akademickiego o zasięgu krajowym oraz 32 monografii lub rozdziałów w monografiach zbiorowych. Kierował ponad 50 pracami badawczych, wyniki których były zastrzeżone przez zleceniodawców. Wypromował dotychczas 12 doktorów oraz ponad 250 magistrów i inżynierów. W latach 1997-2003 był opiniodawcą wniosków o aprobaty techniczne powtarzalnych oczyszczalni ścieków Komisji Normalizacji i Aprobat Technicznych przy Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie.

Od 2007 członek Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN sekcji Inżynieria Sanitarna. Członek komitetu naukowego miesięcznika Wodociągi i kanalizacja.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny