Prof. Ewa Wojciechowska - WaterFolder Day 2023

Prof. Ewa Wojciechowska

Prof. Ewa Wojciechowska

Politechnika Gdańska


Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2002 roku obroniła doktorat na macierzystym Wydziale, natomiast w 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej i Budownictwa, w Katedrze Inżynierii Sanitarnej.

Dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG jest autorką lub współautorką około 100 publikacji naukowych, w tym 13 artykułów JCR i 5 monografii (w tym jedna w jęz. angielskim) oraz 11 rozdziałów w monografiach. Uczestniczyła w realizacji 4 projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych oraz 6 projektów badawczych finansowanych ze źródeł międzynarodowych. Uzyskała kilkanaście nagród Rektora PG za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, wyróżnienie w konkursie Mistrz Techniki (2011/12) oraz medal komisji Edukacji Narodowej (2016). Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim oczyszczalni hydrofitowych, zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych oraz rozmieszczenia zanieczyszczeń w ciekach i zbiornikach retencyjnych na terenie zlewni zurbanizowanej.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny