Prof. Elżbieta Nachlik - WaterFolder Day 2023

Prof. Elżbieta Nachlik

Prof. Elżbieta Nachlik

Politechnika Krakowska


Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, obecnie dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej w Politechnice Krakowskiej i kierownik Katedry Hydrauliki i Hydrologii tej uczelni.

Z wykształcenia i wyboru „wodziarz” – zawodowo i hobbystycznie związana z problematyką wodną. Naukowo i praktycznie zajmuje się inżynierią i gospodarką wodną, a w szczególności zagadnieniami powodziowymi – w obszarze oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz ochrony przed nim.

Prowadzi w tym zakresie działalność na uczelni i poza nią współpracując z instytucjami branżowymi, ale także z samorządem regionalnym i lokalnym oraz z firmami projektowymi, konsultingowymi i wykonawczymi. Jest współautorką pierwszej metodyki oceny stref zagrożenia powodziowego w Polsce ( w ramach Komponentu B.4. Projektu Banku Światowego pt. „Usuwanie skutków powodzi w Polsce”, 1999-2005), a także regionalnych i lokalnych koncepcji, planów i projektów oceny zagrożenia i ochrony przed powodzią w górnych dorzeczach Odry i Wisły oraz szerzej gospodarowania wodami – także na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Jest to efekt działalności naukowo badawczej we współpracy z otoczeniem. Jest bowiem autorką bądź współautorką ponad stu publikacji, w tym kilku monograficznych oraz około 80 projektów naukowych i rozwojowych a także koncepcyjnych, w obszarze hydrodynamiki wód, ochrony zasobów wodnych, ochrony przed powodzią i zarządzania zasobami wodnymi – głównie ryzykiem powodziowym. Ma na swym koncie realizację trzech projektów międzynarodowych – w dwóch pełniąc funkcję koordynatora polskiej strony.

Od ponad 10 lat przewodniczy Radzie Programowej ds. gospodarki wodno-ściekowej przy Prezydencie Miasta Krakowa, a w latach 2011-15 pełniła funkcję przewodniczącej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

Efekty tej działalności przekładają się na realizację kształcenia w Politechnice Krakowskiej, w ramach kierunków: Gospodarka przestrzenna, Inżynieria środowiska i Budownictwo.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Patronat honorowy


Patronat medialny